top of page

VERKOOPVOORWAARDEN 30-06-2022

Download en print HIER de .pdf versie

 

TOEPASSING

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en vormen een essentieel onderdeel van het aangaan van een contract met STERK  Zoekmachine-Optimalisatie BV - Blaricum, Nederland. Hier verder genoemd "STERK". Ze zijn automatisch van toepassing op elk contract tussen STERK en haar klanten en sluiten elke andere algemene voorwaarde uit. Ze kunnen alleen worden gewijzigd onder voorafgaande speciale overeenstemming en uitdrukkelijk aanvaard zijn door STERK . Enkel onze voorwaarden zijn bindend, ook indien anders aangegeven in de aankoopvoorwaarden van onze klanten.

ONDERWERP

De enige verplichting voor STERK, die door de klant uitdrukkelijk word erkend en aanvaard, is  de levering van de diensten die beschreven staan ​​in de verkoopcontracten.

BESTELREGISTRATIE

Onze prijzen op de website kunnen niet als een bindend aanbod worden beschouwd. Er kunnen bepaalde wijzigingen hebben plaatsgevonden sinds de publicatie van deze documenten. Bestellingen worden pas geldig en definitief nadat ze zijn aanvaard door beide partijen. We behouden ons het recht voor om elke bestelling te annuleren in geval van verslechtering van het krediet van de koper of als deze niet in staat is om op ons verzoek een bevredigende betalingsgarantie te geven. We behouden ons ook het recht voor om de uitvoering van een bestelling op te schorten, te vertragen of te annuleren of om vooruitbetaling te eisen in het geval dat de koper een van zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt of insolvent wordt, in staat van insolventie verkeert of onderworpen is aan een gerechtelijke schikking, liquidatie van eigendommen of andere soortgelijke procedures. Indien van toepassing zal de annulering van de bestelling niet resulteren in het vervallen van onze rechten jegens de koper.

VERPLICHTING VAN MIDDELEN

De dienstverleningsopdracht wordt uitgevoerd door STERK  of, indien van toepassing, een derde partij die ervoor verantwoordelijk is en die beschikbaar is voor de klant. 

De klant is verantwoordelijk voor zijn beschikbaarheid of die van zijn personeel om te reageren op verzoeken om informatie door STERK . De opdrachtgever is verplicht om aan STERK of de STERK -aanbieder alle software, materiaal of documentatie ter beschikking te stellen die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

De jaarlijkse prijs van de door STERK geleverde diensten wordt door de Klant elk jaar betaald bij aanvang van de looptijd van het Contract, op de datum die is aangegeven op de factuur;

 

Ingeval van maandelijkse automatische incasso; de maandelijkse prijs voor de door STERK geleverde diensten zal door de Klant elke maand worden betaald tijdens de looptijd van het contract, op de datum die is aangegeven op de factuur.

 

STERK -facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen.

De prijs (en) is (zijn) betaalbaar via overschrijving in opdracht van STERK  of via vooraf geautoriseerde debitering volgens de betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen. De prijs  wordt netto berekend zonder korting, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Bij gebreke van betaling van enig bedrag op de vervaldag, is STERK  automatisch gemachtigd om, zonder verdere kennisgeving of vertraging, de vertragingsrente op de rekening van de Cliënt in rekening te brengen tegen het jaarlijkse tarief van twintig procent (20%) te activeren dagelijks. Deze rente is automatisch betaalbaar en automatisch verworven door STERK, zonder enige formaliteit of voorafgaande kennisgeving, en onverminderd enige andere actie die STERK zou kunnen ondernemen tegen de Klant.

 

Bij niet tijdige betaling behoudt STERK  zich het recht voor om betaling via automatische incasso aan de klant op te leggen. Bij gebreke van acceptatie door de klant, behoudt STERK  zich het recht voor om haar diensten op te schorten. Als een termijn niet op de vervaldatum is betaald, verliest de klant de termijn en wordt het onbetaalde restant van de contractprijs opeisbaar.

 

STERK is niet verplicht om de door de Klant bestelde diensten te verlenen indien deze niet de overeengekomen prijs betaalt onder de voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven aangegeven. In het geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden die in deze overeenkomst zijn overeengekomen, heeft STERK het recht om de levering van lopende diensten op te schorten of te annuleren en om een ​​reeds ontvangen aanbetaling te behouden.

 

DUUR - BEËINDIGING

Het Contract wordt gesloten voor de periode vermeld in de bijzondere voorwaarden die in dit Contract hiervan voorkomen, uitgedrukt in maanden of jaren (hierna de initiële periode). Met betrekking tot STERK, treedt het Contract in werking en is het definitief en onherroepelijk bindend voor STERK  en de Klant, vanaf de datum van ondertekening van het Contract.

 

Het Contract wordt niet automatisch verlengd.

Het Contract kan niet worden beëindigd bij beëindiging vóór de looptijd en / of eenzijdig door de Klant, om welke reden, grond of klacht dan ook; behalve in het geval van een contract met maandelijkse betaling, heeft de klant het recht om het contract te beëindigen als hij merkt dat op het gekozen trefwoord zijn site niet langer op de eerste pagina van google.nl staat.

I

 

VERPLICHTING VAN MIDDELEN. AANSPRAKELIJKHEID. GARANTIE.

 

STERK is niet aansprakelijk voor (in-) directe schade geleden door Opdrachtgever  zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. De aansprakelijkheid van Sterk is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst. STERK is niet aansprakelijk voor vervolgschade van welke aard dan ook.
Opdrachtgever vrijwaart Sterk  alsmede door haar ingeschakelde derde(n) voor aanspraken van derden wegens vergoeding van schade als gevolg van het gebruik of de toepassing van door Sterk geleverde zaken of andere diensten dan wel prestaties.

STERK  verricht de diensten ten behoeve van de Opdrachtgever in het kader van een algemene middelenverbintenis.

STERK  kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het niet bereiken of behouden van een positie in zoekresultaten, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, verlies van inkomsten of winsten, bedrijfsverliezen, financiële verliezen, verlies van inkomsten of het niet realiseren van verwachte besparingen, ook als STERK op de hoogte is gesteld van deze positieveranderingen.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing ongeacht het succes of de effectiviteit van enig ander rechtsmiddel, ongeacht de aard, oorzaak of reden van een verzoek tot actie of rechtszaak door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot, de algemeenheid hiervan. die voorafgaat aan elke schending van het contract en eventuele schade.

 

Elke klacht op grond van dit artikel moet door STERK  worden ontvangen binnen drie (3) maanden vanaf de datum waarop de gebeurtenissen die aanleiding geven tot een dergelijke klacht zich voordoen.

 

Voor de uitvoering van alle door de Klant onderschreven diensten, is STERK uitsluitend jegens hem aansprakelijk voor een middelenverbintenis, en niet een resultaatsverplichting. De Klant werd aldus geïnformeerd dat bepaalde diensten (bv. SEO, het is afhankelijk van vele technische, technologische of andere parameters) die STERK  niet volledig kan controleren. Sterk kan dus geen garantie geven over resultaten in zoekmachines, daar deze mede afhankelijk zijn van factoren buiten haar macht.  STERK garandeert echter onder geen voorwaarde enig resultaat, noch is zij aansprakelijk voor (schade als gevolg van) het resultaat. STERK is evenmin aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die is/wordt veroorzaakt door STER  aangelegde backlinks.

 

Als zodanig behoudt STERK zich het recht voor om bepaalde keuzes van natuurlijke trefwoorden of commerciële links te weigeren of te wijzigen.

 

STERK wordt ontheven van elke aansprakelijkheid jegens de Klant in geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract.

 

In het geval van een tekortkoming door STERK in de nakoming van zijn verplichtingen (niet-nakoming of slechte prestatie), moet de Klant dit binnen een termijn van maximaal vijf (5) dagen melden. Bij afwezigheid of ingeval de Klant een rapport heeft ondertekend bij ontvangst van de levering van de bestelde diensten, wordt STERK geacht aan zijn verplichtingen in overeenstemming met het Contract te hebben voldaan en wordt de Klant geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van alle vorderingen tegen deze titel.

 

DATA BEHANDELING

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Cliënt behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.

Cliënt en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

GESCHILLEN

 

STERK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van schade, materieel, immaterieel of lichamelijk, die het gevolg zou kunnen zijn van een storing of misbruik van de verkochte diensten. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Almere, zelfs in geval van meerdere verweerders en garantieclaims.

 

OVERMACHT

 

STERK kan niet worden beschouwd als schendend zijn contractuele verplichtingen; als deze schendingen te wijten zijn aan het optreden van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan ​​alle onvoorziene en niet te stoppen gebeurtenissen waarop STERK geen invloed van welke aard dan ook heeft. Bij een dergelijke gebeurtenis stelt STERK de koper schriftelijk op de hoogte en worden de verwachte uitvoeringstermijnen automatisch verlengd met de duur van de gebeurtenis. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 3 maanden, kan elke partij opzeggen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, waarbij de opzegging automatisch wordt verworven vijftien (15) dagen na ontvangst van de aangetekende brief. De koper gaat ermee akkoord STERK te vergoeden voor de kosten die het heeft gemaakt voor de uitvoering van het contract. Elk deel van het contract dat op de datum van beëindiging wordt voltooid, wordt definitief verworven door de koper die zich ertoe verbindt de prijs ervan te betalen.

bottom of page